Tuesday, June 10, 2008

ANG LAYBRARYAN SA KASALUKUYANG PANAHON (Ikaapat Na Bahagi ng Isang Serye) Ni Roderick Ramos

Ayon kay Limpin (2004), ang literasiya sa paggamit ng impormasyon ay base sa pilosopiya na nagtataguyod na ang impormasyon ay kapangyarihan. Sinumang mayroon o namamahala nito ay kinakailangan may taglay na kasanayan sa paggamit nito.

Ang mga laybraryan, kailanman, ay hindi nakakalag sa pagtuturo ng literasi sa impormasyon. Kailangan nating ituro ito. Inaasahan ang lahat na ipakikilala ang mga konsepto at ituturo ang pagsasama ng mga kadalub-hasaan nakapaloob sa Library 1.0 at Library 2.0. Ang Library 2.0, bilang isang bahagi, ay pagpapairal ng mga teknolohiyang dulot ng bahay-gagamga o web hain ay interaksyon o talakayan, kolaborasyon, at multi-media at iugnay ang mga ito sa bahay-gagamga o web ng ating mga silid-aklatan- paglilingkod at koleksyon.

At the local scene, college librarians regret the abolition of LS 2 which corresponds to the teaching of reference sources requiring all freshmen students to earn at least 3 units. This is a one-time, one semester instruction information literacy course for Library 1.0 skills. For example, if one has no specialized instruction on library classification scheme being used, this can result to low classification literacy causing poor shelf-reading and shelving habits of students.

Graduate students won¢t be able to know that library sections of Edilberto P. Dagot Hall have wealth on education resources- published or unpublished collection of the university- if one has fears/anxiety over the use of the on-line public access catalog due to lack of some know-how.

Between OPAC and its 3-decade ago version, graduate students excite themselves by browsing ATHENA for its best feature- e-catalogs while librarians are being consulted for other more researcher options from packed screen and open windows. This environment permits both the librarian and her clients to demonstrate a key skill to multitask and achieve a blend of traditional and e-reference bibliographic services. With a single information inquiry by a reader, for example, both multiple applications and/or results come at hand. These include students¢ productive readership and librarians¢ improved work environment.

Nora, a Linguistics graduate student, is assured that the next time she visits the Serials Section, appropriate lists and well-searched periodical articles have been readied for her thesis. (Improved Scenario)

Nora, a Linguistics graduate student, receives annotations and abstracts of related literature gathered from Philippine e-Lib. (Best Scenario)Nora, a Linguistics graduate student, e-consults and e-discusses with her professional librarian regularly. (Virtual Scenario)

Kung hindi man ituro ng mga laybraryan ang literasiya sa impormasyon, nararapat lamang ang pagtatalaga o paglalaan ng mga serbisyo na may kaugnayan dito
Click for previous parts: http://anglaybraryan.blogspot.com/

No comments: