Tuesday, March 3, 2009

Laybrari: Nasuya sa Kostumer Ni Roderick Ramos

Ikatatlong Bahagi ng Ikalawang Serye (II: 3, 2009 Marso)

Hindi mainam kung ang laybraryan ay masusuya, palihim man o hindi, sa minsang hindi kagandahan ng ugali o kilos ng isang tagatangkilik. Ito ay tahimik na sandata ngunit isang makatotohanang banta na maaring di magdulot ng magandang relasyon ng laybrari sa kanyang mga mambabasa. Nasusulat sa bibliya ng pakikipag-ugnayan na ang pagkasuya o pagkainis sa isang kostumer ay di lingid bagkus ay natural na nararamdaman niya ito – bago, habang o kahit na tapos na ang pakikipagtalakayan o usapan. Nararapat lamang na lahukan pa ng isang laybraryan ang kanyang disiplina sa pakikipag-ayos ng kahit na payak na sining upang di maging negatibo o di otentiko ang pakikipagdaupang palad sa kanyang mga kostumer.

Halimbawa: halatang-halata na di nagustuhan ni Flor, isang Inglisera at sopistikadang laybraryan, ang pagkain ng tsitsirya ni Honey, mag-aaral na galing sa isang mayamang pamilya, sa loob ng silid-aklatan. Dinig na dinig ang tagisan ng kanilang artikulasyon sa Ingles at matutunghayan ang kawalan ng mas malalim na layunin kung bakit nasasangkot. Hindi naging mabuti ang pakiramdam ng dalawang panig bagkus ito ay lagi na lang nagpapaalala sa isa’t-isa ng kakatwang pangyayari na di kalusog-lusog sa tuwing nagkukrus ang kanilang daan sa loob at labas ng pamantasan.

Pangalawa, ikinabahala naman ng klerk ang galit ng isang bisita dahil sa hindi niya binigyan ng permiso ito na makagamit ng laybrari. Ang bisitang babae ay galing pa sa Las Pinas at dumating sa laybrari ng walang referral letter at lagpas sa takdang oras. Halos isumpa ang klerk at sinasabing masidhi ang kanyang nais na makapagsaliksik, hindi man lang siya pinagbigyang makapasok bagama’t handa naman siyang magbigay ng kaukulang bayad.

Gamit ang model na S-E-R-V-E mula sa isang laybrari sa Singapore, maitataas ang antas ng uri ng pakikisalamuha sa mga tagatangkilik at mapapabilis ang hinahangad na tagumpay sa otentikong pakikipagkaibigan ng laybrari sa mga tagatangkilik.

Nararapat na humingi ng paumanhin ang laybrayan sapagkat di naging kaaya-aya ang kalagayan ng tagatangkilik. Sa anumang sitwasyon, ang pag-aaruga ng tama sa mambabasa ay dapat na makita – maayos man ito o hindi sa serbisyong mayroon ang aklatan. (Say Sorry!)

Maglaan kaagad ng solusyon at kalimutan pansamantala ang bigat ng problema. Sa harap ng isang umiiyak na mag-aaral na nawalan ng bag, sabihan at papuntahin ng mabilis ito sa palikuran ng mga babae upang masumpungan ang hinahanap. (Expedite the solution!)

Maiinis nga naman ang propesor kung paghihintayin siya sa pagdating ng magdedesisyon kung pahihiramin siya ng higit sa limang libro o hindi gayong ang pagpapasiya ay nasa kamay naman ng mga di liban na mga kawani. (Respond immediately! )

Kausapin ang kostumer ng may kahinahunan at ipaliwanag na sa ikalawang pagkakataon ay inaasahang dala niya ang kanyang library card at ito ay validated ng mga kinauukulan. (Victory for the customer!)

Mag-analisa ng mga naganap: nararapat bang humingi ng paumanhin o hindi? Baka di naman hinihingi ng sitwasyon o mas dapat pagtuuunan ng pansin ang tumpak na solusyon. Nakaramdam ka ba ng kabiguan sa gitna ng ngiti na mayroon ang iyong tagatangkilik? Pakatandaan na ang tagumpay (ngiti sa mga labi) niya ay tagumpay ng rin laybraryan at laybrari. (Evaluate the library experience.)

Ang yutilisasyon ng S-E-R-V-E mula sa bansang Singapore ay pasado bilang isang otentikong learning model para sa laybraryan ng kasalukyang panahon.

http://anglaybraryan.blogspot.com/

No comments: